Ing. Jaroslav Komora,CSc.
Havlíčkova 5
301 37 Plzeň

Věc : Spolupráce

Vážený pane,

vzhledem k většímu časovému odstupu od zveřejnění Vašeho otevřeného dopisu považujeme za potřebné připomenout nejdůležitější pasáže a pomocí nich konkrétně reagovat na Vámi nabízenou spolupráci při zajištění veřejné kontroly.

Vámi uvedené důvody

 1. Je známou skutečností, že objem těžby v průběhu posledních dvou let je cca 300.000 m3 dřeva.
 2. Dřevo je těženo prakticky ve všech zónách NP Šumava.
 3. Jako důvod těžby je uváděn většinou kůrovec, polom a nebo se jedná o plánovanou těžbu.

Vámi deklarovaný zájem o odstranění protichůdných pohledů na těžební aktivity – aktivní podíl na spolupráci při zajištění veřejné kontroly.

 1. těžby dřeva, která se má uskutečnit v roce 2001 – ( v jakých lokalitách, v jakých objemech, z jakých důvodů aj. ),
 2. kvality dřeva před jeho vytěžením a po jeho vytěžení před prodejem odběrateli,
 3. množství dřeva, které zůstává v odpovídajících zónách po ukončení těžby.

Vámi deklarovaný cíl – zlepšení informovanosti odborné i laické veřejnosti, naplnění společného zájmu vedení NP Šumava a obyvatel daného regionu.

 1. dlouhodobé zamezení možným devastačním těžbám dřeva v NP Šumava,
 2. zajištění maximálního ekonomického zhodnocení nezbytně nutně vytěženého dřeva ( podle kvality, podle objemu apod. ),
 3. přizpůsobení těžebního procesu potřebám regionu tak, aby k prvotnímu zpracování vytěženého dřeva docházelo v bezprostředním okolí NP Šumava.

 

Uvedené důvody jsou klasickým příkladem účelově zkreslených informací bez uvedení zdroje. Nepřesné – zveličené, s přiřazením úplně jiného charakteru a významu než je skutečnost, viz údaje Ročenek 1998 – 169.522 m3, z toho 71 % těžba nahodilá, 1999 – 281.912 m3, z toho 87 % těžba nahodilá a podklady pro ročenku 2000 – 261.670 m3, z toho nahodilá 93,3. %.

Názorným příkladem pro potřebu především laické veřejnosti uvádíme vysvětlení pojmu těžba nahodilá. Nahodilé těžby nejsou a nemohou být plánovány. Nahodilá těžba v roce 2000 měla příčiny – živelnou ( vítr ) 188.472 m3, kůrovce 55.774 m3, ostatní nahodilou “neplánovnaou” 12 m3, tedy celkem 244.258 m3 – výše uvedených 93,3 % z celkově vytěžené a asanované dřevní hmoty.

Důvody a příklad dokladují nutnost – potřebu vyjít nabídnuté spolupráci vstříc a naplnit společné zájmy a cíle. Připomínka je pouze k podobě cílů. Nelze úplně souhlasit se zněním bodů, jak jsou Vámi definovány.

Pojem “devastační těžba dřeva” je nesmyslný v souvislosti s těžebními aktivitami na území NP Šumava. Následky působení přírodních živlů – větru a kůrovce, odborné zvládnutí kalamit a hlavně jejich výsledný vizuální dojem je účelově pomocí slova devastační zneužíván. Vina je neprávem přisuzována managementu Správy NP a CHKO Šumava. Právě větrné a kůrovcové kalamity poznamenaly vývoj i dnešní stav Šumavy.

Přizpůsobení těžebního procesu potřebám regionu je možné chápat i jako rozpor s posláním NP Šumava Pro úplnost a možnost porovnání je uvedena citace:

“Nařízením vlády č. 163/1991, § 2 Poslání národního parku.

 1. Posláním národního parku je uchování a zlepšení jeho přírodního prostředí, zejména ochrana či obnova samořídících funkcí přírodních systémů, přísná ochrana volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, zachování typického vzhledu krajiny, naplňování vědeckých a výchovných cílů, jakož i využití území národního parku k turistice a rekreaci nezhoršující přírodní prostředí.
 2. Hospodářské a jiné využití národního parku musí být podřízeno zachování a zlepšení přírodních poměrů podle odstavce 1.”

 

Na naší společné schůzce dne 27.2.2000, uskutečněné ve věci příští spolupráce, byla výše uvedená problematika podrobně diskutována. Správu NP a CHKO Šumava zastupoval vedoucí útvaru správy lesů-náměstek ředitele a vedoucí oddělení kontroly. Ze schůzky vzešla následující dohoda.

Ze strany NP Šumava maximální vstřícnost a snaha vytvořit podmínky pro Vámi nabízenou spolupráci. Vytvořit možnosti pro objektivní pohled na dění v NP Šumava, dle Vašich slov, průhlednost těžebních aktivit a minimalizaci rozdílů mezi publikovanými informacemi, vedenými různými zájmy a skutečným děním v NP Šumava.

Z Vaší strany příslib o zajištění maximální objektivity, tedy vyloučení “zástupců veřejné kontroly,” takových, u kterých doposud projevené aktivity nedávají záruku nestrannosti a žádoucí objektivity v budoucích “kontrolních skupinách” a dále i potřebnou, nezbytnou míru odbornosti.

Dále byly dohodnuty zásady veřejné kontroly.

Kontroly budou prováděny vždy za účasti zástupců Správy NP a CHKO Šumava. Bude respektován požadavek zástupců veřejné kontroly ohledně stanovení předmětu, subjektu, místa kontroly a to i nad rámec vnitropodnikové kontroly.

 

Vimperk 6. 3. 2001

Správa NP a CHKO Šumava
ing. Ivan Žlábek
ředitel